Nie dla klapsa

Mat. Fundacji Dzieci Niczyje

„TNS OBOP na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka zrealizował badania dotyczące stosunku Polaków wobec bicia najmłodszych. Wynika z nich, że: od 2008 roku przyzwolenie na stosowanie tzw. „klapsów” wobec dzieci zmalało o 18 proc. (z 78 do 60 proc.); co trzeci badany uznaje, iż bicie dzieci jest skuteczną metodą wychowawczą, a 35 proc. respondentów nie uznaje bicia dzieci za zachowanie niezgodne z prawem. Raport z badań dotyczących roku 2013, przygotowany przez dr hab. prof. UŚ Ewę Jarosz wskazuje także, iż Polacy wykazują niską gotowość do zdecydowanego reagowania na obserwowane sytuacje przemocy wobec dzieci.”

Klaps dla wielu z nas to kara jakościowo inna od bicia. Nieprawda. Klaps to bicie. Bicie to przemoc.

„Art. 96(k.r.o) stanowi, że osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych. Przepis ten został dodany ustawą z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 842) i obowiązuje od 1 sierpnia 2010 r. Jego wprowadzenie ma na celu ochronę dziecka przed przemocą w rodzinie przez kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich i stosowania właściwych metod wychowawczych. Przez zakaz stosowania kar cielesnych należy rozumieć nie tylko zakaz „bicia dziecka”, ale także karcenia go przez dawanie tzw. klapsów mających na celu wymuszenie od dziecka posłuszeństwa (…)  Każda kara cielesna jest przejawem przemocy w rodzinie, gdyż zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493) przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.” Źródło

Gdzie szukać informacji, porad, kampanii?

admin Opublikowane przez:

Brak możliwości komentowania.