Podstawy wiedzy o animacji

Podstawy wiedzy o animacji społeczno-kulturalnej  

studia niestacjonarne RA 2012/2013 semestr letni

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi podstawami animacji społeczno-kulturalnej – jej genezą, źródłosłowem, celami, metodami, technikami i obszarami działania, a także jej historią i rozwojem na tle przemian społeczno-kulturowych na przestrzeni ostatnich kilku dekad w Polsce i na świecie. Omówione i poddane dyskusji zostaną także modele teoretyczne pracy animatora.  Dlaczego animacja „społeczno-kulturalna”? Animacja – w celu emancypacji, wyzwolenia, w służbie ideologii, postawa czy metoda? Animacja – szanse rozwoju i zagrożenia? Animacja – teraźniejszość i przyszłość. „Śladem” animacji w środowisku lokalnym – diagnoza.

Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu student zobowiązany jest:

– aktywnie uczestniczyć w zajęciach (znać treść zalecanych tekstów, właściwie interpretować omawiane zagadnienia, trafnie definiować pojęcia i terminy, brać czynny udział w dyskusjach);

– mieć wymaganą frekwencję (dopuszczalne 2 nieobecność);

– przygotować zagajenie/wstęp teoretyczny prezentowany w aktywnej formie na zajęciach lub przygotowany w formie elektronicznej multimedialnej (filmik 3 min.), dla wszystkich studentów jako materiał do nauki przed egzaminem

Prezentacje mają formę krótkiego (ok. 3 minuty) występu, w trakcie którego student prezentuje wybrane zagadnienie teoretyczne. Wzorem dla tej formy jest projekt FameLab i Ted. Przykładowe wystąpienia:

Monika Mętrak, FameLab

Rives, Ted

Program:

2.03 #1 – Spotkanie organizacyjne. Przedstawienie założeń programowych przedmiotu, omówienie planu i formy zajęć, warunków i kryteriów zaliczenia ćwiczeń , założeń i zakresu. Zaplanowanie tematyki spotkań z uwzględnieniem zainteresowań studentów.

16.03 #2Ja jako uczestnik. Udział w projekcie animacyjnym Performerii Warszawy. http://performeria.blogspot.com

Proszę się wygodnie ubrać i być gotowym do wyjścia na dwór.

6.04 #3 Animacja – geneza. Źródłosłów; uwarunkowania społeczno-kulturowe (kluczowe dla rozwoju animacji wydarzenia i procesy); zadania animacji dawniej i dziś.

  • Dworakowska Zofia i in. (red.), TERAZ! Animacja kultury, Warszawa. Rozdział „Idee”. PDF całej publikacji dostępny w Internecie.

20.04 #4 Animacja kultury w Polsce. Najważniejsze postacie, projekty.

  •  Litwinowicz Małgorzata, Z ducha kultury czynnej s. 16-30, [w]: Kurz Iwona (red), Lokalnie: animacja kultury/community arts, Warszawa 2008. PDF całej publikacji dostępny w Internecie.
  • Wojciech Kłosowski (red), Kierunek Kultura, MCKiS, Warszawa 2008, rozdział 5. PDF: kliknij!

wystąpienia:

> Jerzy Grotowski i jego związki z animacją kultury

> Polscy społecznicy: Helena Radlińska, Kazimierz Korniłowicz, Edward Abramowski i ich związki z animacją kultury

> koncepcja Community Arts w Polsce i na świecie (na podstawie tekstu Małgorzaty Litwinowicz i własnych poszukiwań)

> wiejski teatr Węgajty

18.05 #5 Zadania animacji kultury

  • Wojciech Kłosowski (red), Kierunek Kultura. W stronę żywiego uczestnictwa, MCKiS, Warszawa 2011, rozdział „Kultura na rzecz społecznej zmiany”. PDF: kliknij!

wystąpienia:

> kapitał społeczny, a kapitał ludzki – wyzwania dla animacji kultury (na podstawie raportu z badania Diagnoza Społeczna 2011, cz. 4.5.2.1; 4.6.1;  6.3. PDF: kliknij!)

> aktywność kulturalna Polaków (na podstawie: Fatyga Barbara, Aktywność kulturalna, [w]: Raport o stanie kultury: raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce, Warszawa 2009)

> instytucje kultury w Polsce; portret badanych (na podstawie: Fatyga Barbara, Instytucje kultury, ibidem.)

1.06 #6 Związki etnografii z animacją kultury.

  • Weronika Plińska, Biedaszyby, op. cit nr 1 (38) 2008. Publikacja dostępna w Internecie: http://katalog.czasopism.pl/index.php/%28op.cit.,%29_%E2%80%93_Weronika_Pli%C5%84ska,_BIEDASZYBY
  • Zofia Dworakowska, Joanna Kubicka, Twórcze społeczności, notatki z terenu, IKP, Warszawa 2012. Rozdział: REBLOK. Blokowiska reaktywacja. http://katedrakultury.pl/wp-content/uploads/2013/02/Creative-Communities3.pdf

wystąpienia:

> obszary „nowej biedy”; miejsca odkrywane przez etnografów i antropologów (na podstawie: Tomasz Rakowski, Antropologiczne przesunięcie perspektywy i animacja kultury. Warsztaty badawcze [w] Kurz Iwona (red), Lokalnie: animacja kultury/community arts, Warszawa 2008)

> Wykluczenie/ marginalizacja społeczne oczami animatora

do 13.06 proszę o przesłanie wszystkich filmików!

15.06 #7     „Rozbójnik”

Powtórzenie materiału, każdy przygotowuje propozycje 2-3 pytań z odpowiedziami na egzamin, z uwzględnieniem zagadnień, które miacie.

wystąpienia:

> Znaczenie ewaluacji w projekcie. Co nam daje ewaluacja? Różnica pomiędzy ewaluacją a monitoringiem.

22.06 #8 Animacja społeczna, animacja kulturalna czy animacja społeczno-kulturalna? Czemu mają służyć projekty animacyjne? Animacja lokalna, community development.

  • Dudkiewicz Magda i in. (red.), Animacja lokalna Jak aktywizować społeczności wiejskie?, Warszawa 2008.

wystąpienia:

>  model animacji lokalnej (na podstawie powyższej lektury)

> etapy animacji lokalnej  (jw.)

 

Pozostałe tematy wystąpień:

> Prekursorzy animacji społeczno-kulturalnej

> Historia i idea wolontariatu. Podstawy prawne wolontariatu w Polsce współczesnej (na podstawie np. http://www.wolontariat.org.pl/repository/Publikacje/Teksty/Informator%20dla%20wolontariuszy_internet.pdf)

> Instytucjonalizacja animacji

> Rodzaje uczestnictwa w kulturze, cechy charakterystyczne

> Co to jest uczestnictwo w kulturze? (na podstawie np. Kłosowski W. (red.), Kierunek Kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2011; W. Burszta i in., Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce, Rozdział 6.: Aktywność kulturalna (Barbara Fatyga na podstawie tekstu Tomasza Szlendaka),
http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportKultMiej/kult.miej_raport(1).pdf )

> Lokalność – czym jest ? lokalności jako wspólnota konkretna i wyobrażona, kultura lokalna jako węzła symboli lokalnych, narodowych i globalnych (na podstawie np. D. Wojakowski, Kultura lokalna, czyli węzeł symboliczny. Z doświadczeń badacza
współczesnych społeczności pogranicza wschodniego Polski, (w:) J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, IFiS PAN, Warszawa 2006.)

> Barter jako metoda animacji kultury (na podstawie: M. Juszczuk, Barter jako metoda animacji kultury, (w:) G. Godlewski i in. (red.), Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2002)

> Kondycja III sektora w Polsce

> Animator jako uczestnik a nie twórca projektów

> kategoria czasu wolnego jako przyczynek do animacji społeczno-kulturalnej

> geneza animacji kultury,  uwarunkowania społeczno-kulturowe

> zadania animacji dawniej i dziś

> animator: zawód czy misja? (na podstawie np. B. Skrzypczak, Organizator kultury jako animator społeczny, punkt: Kim jest i jaką
rzeczywiście rolę pełni lub może spełniać animator?, (w:) Godlewski Grzegorz i in. (red.), Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2002, ss. 345-348.)