Podstawy wiedzy o animacji społeczno-kulturalnej

Podstawy wiedzy o animacji społeczno-kulturalnej   RA 2012, ćwiczenia 15h

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi podstawami animacji społeczno-kulturalnej – jej genezą, źródłosłowem, celami, metodami, technikami i obszarami działania, a także jej historią i rozwojem na tle przemian społeczno-kulturowych na przestrzeni ostatnich kilku dekad w Polsce i na świecie (animacja na Zachodzie i na Wschodzie). Omówione i poddane dyskusji zostaną także modele teoretyczne kształcenia i pracy animatora (profesjonalista, ochotnik, bojownik, lider, współtwórca). Refleksji poddane zostaną zagadnienia: animator – zawód, misja, rola? Dlaczego animacja „społeczno-kulturalna”? Animacja – w celu emancypacji, wyzwolenia, w służbie ideologii, postawa czy metoda? Animacja – szanse rozwoju i zagrożenia? Animacja – teraźniejszość i przyszłość. „Śladem” animacji w środowisku lokalnym – diagnoza.

Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu student zobowiązany jest:

– aktywnie uczestniczyć w zajęciach (znać treść zalecanych tekstów, właściwie interpretować omawiane zagadnienia, trafnie definiować pojęcia i terminy, brać czynny udział w dyskusjach,  jednorazowo przygotować wystąpienie na zadany temat na podstawie wskazanego tekstu i własnych poszukiwań bibliograficznych);

– mieć wymaganą frekwencję (dopuszczalna 1 nieobecność);

– przygotować szkic projektu animacyjnego (cel projektu + spodziewane efekty, opis działań, uczestnicy, na jakie potrzeby lokalne projekt odpowiada).

Program:

1. 19.02 – Spotkanie organizacyjne. Przedstawienie założeń programowych przedmiotu, omówienie planu i formy zajęć, warunków i kryteriów zaliczenia ćwiczeń , założeń i zakresu, formy egzaminu. Zaplanowanie tematyki spotkań z uwzględnieniem zainteresowań studentów. Zapoznanie uczestników metodami animacyjnymi.

2. 19.02 #2 – Animacja – geneza. Źródłosłów; uwarunkowania społeczno-kulturowe (kluczowe dla rozwoju animacji wydarzenia i procesy); zadania animacji dawniej i dziś.

► Dworakowska Zofia i in. (red.), TERAZ! Animacja kultury, Warszawa. Rozdział „Idee”. PDF całej publikacji dostępny w Internecie.

►Kopczyńska Małgorzata, Animacja społeczno-kulturalna: podstawowe pojęcia i zagadnienia, Warszawa 1993, Rozdział I.

4. 31.03 Animacja kultury w Polsce. Najważniejsze postacie, projekty, spojrzenie na współczesność.

* zagajenia: Jerzy Grotowski i jego związki z animacją kultury (2 osoby, max. 10 min)

* Florian Znaniecki, Aleksander Kamiński i ich związki za animacją (2 osoby, max. 10 min)

* Kazimierz Korniłowicz, Helena Radlińska (2 osoby, max. 10 min)

* koncepcja Community Arts w Polsce i na świecie (2 osoby, max. 10 min)

► Litwinowicz Małgorzata, Z ducha kultury czynnej s. 16-30, [w]: Kurz Iwona (red), Lokalnie: animacja kultury/community arts, Warszawa 2008. PDF całej publikacji dostępny w Internecie.

5. 31.03 #2Animator – rola, zawód czy misja? Typy i modele działalności animatorów, style animacji.

*zagajenia: animator jako menadżer kultury (2 osoby, max. 10 min)

*Pedagog animator społeczno-kulturalny (2 osoby, max. 10 min)

► Jedlewska Barbara, Misja i prestiż współczesnego animatora kultury, [w]: Jedlewska Barbara i in. (red), Dom kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozwiązania, Olsztyn 2009.


5.  16.06 – Projekt – struktura, rodzaje, formy ewaluacji, źródła finansowania. Przykłady projektów, formularze i wnioski.

► Niemczyk Dorota, Technika projektowania efektywną metodą planowania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych [w]: Jedlewska Barbara i in. (red), Dom kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozwiązania, Olsztyn 2009.

6.  17.06Animacja społeczna, animacja kulturalna czy animacja społeczno-kulturalna? Czemu mają służyć projekty animacyjne? Animacja lokalna, community development.

*zagajenia: model animacji lokalnej (2 osoby, max.10 min)

* etapy animacji lokalnej (2 osoby, max. 10 min)

► Dudkiewicz Magda i in. (red.), Animacja lokalna Jak aktywizować społeczności wiejskie?, Warszawa 2008.

►  Rakowski Tomasz, Badania etnograficzne, [w]:  Kurz Iwona (red), Lokalnie: animacja kultury/community arts, Warszawa 2008. PDF całej publikacji dostępny w Internecie.

7. 24.06 #1 – Instytucjonalizacja animacji, instytucje wspierające pracę animatora; profile funkcjonowania instytucji animacyjnych. Instytucje wspierające lub inicjujące projekty animacyjne.

►Fatyga Barbara, Aktywność kulturalna, [w]: Raport o stanie kultury: raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce, Warszawa 2009

►Fatyga Barbara, Instytucje kultury, ibidem.

8. 24.06 #2 – podsumowanie zajęć, ewaluacja prezentacja 2 szkiców do wybranych projektów

Zagadnienia do egzaminu:wymagania

Brak możliwości komentowania.