Organizacje dzieci i młodzieży

Cel zajęć:

Przekazanie podstawowych informacji na temat organizacji dzieci i młodzieży, idei samorządności i kształtowania postaw autonomicznego działania, współpracy w grupie, realizowania wspólnie przyjętych celów oraz podstaw prawno-społecznych funkcjonowania organizacji młodzieżowych.

Poznanie mechanizmów tworzenia się grupy, jej wewnętrznej dynamiki.

Dyskusje o roli organizacji dla młodzieży oraz o roli młodzieży dla organizacji.

Poznanie różnicy pomiędzy stowarzyszeniem, fundacją, organizacją pożytku publicznego.

Dyskusja nad ciekawymi projektami oraz poznanie osób na co dzień pracujących w organizacjach młodzieżowych.

Kryteria oceniania:

– obecność (dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność)

– przygotowanie profilu wybranej organizacji / ruchu. Rozmowa z młodym człowiekiem należącym do tej organizacji

– aktywny udział w dyskusji, zapoznanie się ze wskazanymi lekturami

Wytyczne do pracy zaliczeniowej: wytyczne_pracazaliczeniowa

Harmonogram:

1. 14.02 – plan zajęć, diagnoza wiedzy uczestników, poznanie oczekiwań

2. 21.02 – Podstawy prawno-społeczne funkcjonowania organizacji młodzieżowych. Praca a wolontariat. Odpowiedzialność prawna (karna i cywilna) wychowawcy. Kto w Polsce może założyć organizację młodzieżową? Spotkanie z prawnikiem, znawcą organizacji młodzieżowej.

3. 28.02 – dlaczego młodzi ludzie działają, mają potrzebę zrzeszania się? Co kształtuje postawy autonomicznego działania? Idea samorządności i społeczeństwa obywatelskiego dawniej i dziś.
•    Kuroń J., Autobiografia,  Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009,
Rozdziały: Pierwszy wybór i w ZMP
•    Naumiuk A., Uczestnictwo społeczne młodzieży. Możliwości działań – opinie i postawy, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2007
Rozdział I. Zmiany warunków uczestnictwa społecznego, podrozdziały 1.2, 1.3.

4. 6.03 – fenomen ruchu harcerskiego jako przykład działalności młodzieży zmieniającej bieg historii. Spotkanie z hm. Markiem Gajdzińskim, działaczem społecznym, harcerzem i menagerem.

•    Leśny A., Leciak M., Harcerstwo w warszawskich szkołach, Warszawa 2011. ŚCIĄGNIJ PDF.

•    Harcerstwo – służba i przygoda: http://edukacja.gazeta.pl/edukacja/1,101856,8053386,Harcerstwo___sluzba_i_przygoda.html
•    Opowiadanie „Pasożyt”: http://www.pobudka.org.pl/pl/index.php?option=com_content&task=view&id=425&Itemid=97

5. 27.03 – Pedagogiczna metoda „Światło-Życie”. Formacja w organizacji religijnej, zrzeszanie się w około wspólnych wartości duchowych. Spotkanie z Magdą Leczkowską, pedagogiem, działaczką ruchu Światło – Życie (Stowarzyszenie Diakonia).
•    Nowy rytualizm, Tygodnik Powszechny, http://tygodnik2003-2007.onet.pl/1546,1419308,1,519420,dzial.html

6. 22. 05– idea samoorganizacji i odpowiedzialności za swoją przestrzeń, rozwój i czas na przykładzie Stowarzyszenia „Mierz Wysoko” i klubu młodzieżowego na Brzeskiej. Spotkanie z pedagogiem Magdaleną Szeniawską.

•    Zazieleńmy Brzeską! http://mierzwysoko.org.pl/wp-content/uploads/2009/03/Nowa-Gazeta-Praska-o-Ogr%C3%B3dkach.jpg

•   Wywiad z Magdaleną Szeniawską, http://tit.home.pl/mmk/eakademia/eakademia_sylwetki_szeniawska.html

7. 29.05 – prezentacje organizacji wybranych przez studentów, podsumowanie zajęć, ewaluacja

 

 

Brak możliwości komentowania.