Antropologia kulturowa st RA 12/13

Antropologia kulturowa, studia stacjonarne RA 2012/2013, semestr letni

Wstęp

Konwersatorium stanowi uzupełnienie do wykładu oraz tworzy przestrzeń wymiany myśli i doświadczeń w oparciu o zainteresowania studentów. W czasie konwersatorium uczymy się postrzegać świat za pomocą kategorii antropologicznych; myśleć i mówić o kulturze jako nauce, interpretować współczesne zjawiska kulturowe.

Zasady zaliczenia

Aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń student zobowiązany jest do:

– merytorycznej rozmowy i aktywności (dyskusji, wstępy biograficzne) wokół postawionych w trakcie zajęć problemów; rzetelnej znajomości treści lektur, ujawnianej w trakcie dyskusji/rozmowy na zajęciach;

– obecności na zajęciach (dopuszczalne maksymalnie dwie nieobecności w semestrze);

– ustnego zaliczenia (w parach)

 Program

26.02 – zajęcia organizacyjne; poznanie grupy, omówienie programu, potoczne rozumienie  kultury, wielość definicji. Zasady zaliczenia zajęć.

Praca domowa: szukamy interesujących definicji kultury i wraz z nazwiskiem autora definicji. uczymy się jej na pamięć

5.03 – Czas i przestrzeń w ujęciu antropologicznym. Gdzie jest nasze axis mundi?

  • Mircea Eliade, Czas święty i mity [w] Red. Andrzej Mencwel, Antropologia kultury, WUW, Warszawa 2005 i nowsze.
  • Mircea Eliade, Święty obszar i sakralizacja świata, jw

* „zadanie badawcze” w grupach

12.03 – Rodzina w perspektywie kulturowej – wzorce, typy i ich uwarunkowania

  • Bronisław Malinowski, Seks i stłumienie [w] Red. Andrzej Mencwel, Antropologia kultury, WUW, Warszawa 2005 i nowsze – czyta część grupy
  • Claude Lévi-Straussa, Rodzina jw.– czyta druga część grupy

19.03 Rytualizacja. Obrzędy przejścia w ujęciu klasycznym i współczesnym.

  • Arnold van  Gennep, Obrzędy przejścia [w] red. Leszek Kolankiewicz, Antropologia widowisk, WUW, Warszawa 2005 i nowsze
  • Victor Turner, Proces rytualny = jw.

+ film o rytuałach przejścia

+ podsumowanie „zadań badawczych”

26.03 Antropologia jako sposób badania i rozumienia świata współczesnego.

 9.04 Antropologia codzienności cd

 16.04 Badania antropologiczne i etnograficzne jako narzędzie zmiany. Badania o wrocławskich bieda-szybach.

  • Rakowski Tomasz, Badania etnograficzne, [w]:  Kurz Iwona (red), Lokalnie: animacja kultury/community arts, Warszawa 2008. PDF całej publikacji dostępny w Internecie.
  • Weronika Plińska, Biedaszyby, op. cit nr 1 (38) 2008. Publikacja dostępna w Internecie: http://katalog.czasopism.pl/index.php/%28op.cit.,%29_%E2%80%93_Weronika_Pli%C5%84ska,_BIEDASZYBY

 23.04 Animacja kultury, uczestnictwo w kulturze jako konsekwencja badań etnograficznych

Film DLA+

 

Prezentacja projektu animacyjnego

 

30.04 Problemy estetyki i estetyzacji. Sąd nad pięknem.

W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1975 (rozdział IV: Piękno – dzieje pojęcia)

 

+ prezentacja studentów o pięknie

 14.05 Interpretacja kultury

 

  • Clifford Geertz, Interpretacja kultu, wybrane eseje, WUJ, Kraków 2005, Rozdz.1

 21.05 Badania kultury pierwotnej, a badania współczesne. Dlaczego zbieramy nakrętki?

Marcin Napiórkowski, Mitologia współczesna, WUW, Warszawa 2013, Rozdział „Świat bez mitów”.


Wywiad z Marcinem Napiórkowskim do przesłuchania on-line: http://bi.gazeta.pl/im/5/13710/m13710325.mp3 

 

 28.05 Zaliczenie ustne

4.06  Historie czerwonych buteleczek. Chemioterapia jako technologia transgresyjna. „Op.cit”: http://opcit.pl/teksty/historie-czerwonych-buteleczek/

http://opcit.pl/teksty/czy-boisz-sie-wyjsc-zle-na-zdjeciu/

http://opcit.pl/teksty/poza-zasiegiem-starosci/
————————————————————————————————————-

MATERIAŁY

Definicje kultury opracowne przez studentów WPed: def_kultury według studentow