Antropologia kulturowa n RA 13/14 g. 17:00

Antropologia kulturowa, studia niestacjonarne RA 2013/2014, semestr zimowy, grupa 4, godz. 17:30

Wstęp

Konwersatorium stanowi uzupełnienie do wykładu oraz tworzy przestrzeń wymiany myśli i doświadczeń w oparciu o zainteresowania studentów. W czasie konwersatorium uczymy się postrzegać świat za pomocą kategorii antropologicznych; myśleć i mówić o kulturze jako nauce, interpretować współczesne zjawiska kulturowe. Konwersatorium ma charakter teoretyczny – podstawą jest czytanie oraz analiza klasycznych i współczesnych tekstów źródłowych. Zajęcia przeplatane będą elementami praktycznymi tj małe „projekty badawcze”.

Zasady zaliczenia

Aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń student zobowiązany jest do:

– merytorycznej rozmowy i aktywności (dyskusji, wstępy biograficzne) wokół postawionych w trakcie zajęć problemów; rzetelnej znajomości treści lektur, ujawnianej w trakcie dyskusji/rozmowy na zajęciach. Dopuszczam formy losowego sprawdzania znajomości lektury;

– obecności na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecności w semestrze);

– ustnego zaliczenia (w parach);

Studenci, którzy wyrożnią się aktywnością na zajęciach – w tym znajomością lektur – oraz bardzo dobrze odpowiedzą ustnie – mają szansę na zwolnienie z części egzaminu sprawdzającej wiedzę z ćwiczeń.

Program

19.10.2013 –  zajęcia organizacyjne; poznanie grupy, omówienie programu, potoczne rozumienie kultury, wielość definicji. Zasady zaliczenia zajęć. Na zajęcia proszę przynieść przedmiot/zdjęcie/symbol reprezentującą „kulturę domu / dzieciństwa / tego co ważne”.

Praca domowa: szukamy interesujących definicji kultury i wraz z nazwiskiem autora definicji i wysyłamy do starosty grupy. Uczymy się jej na pamięć

09 .11.2013 Czas i przestrzeń w ujęciu antropologicznym. Gdzie jest nasze axis mundi?

  • Mircea Eliade, Czas święty i mity [w] Red. Andrzej Mencwel, Antropologia kultury, WUW, Warszawa 2005 i nowsze.
  • Mircea Eliade, Święty obszar i sakralizacja świata, jw

* „zadanie badawcze” w grupach

23.11.2013 Rytualizacja. Obrzędy przejścia w ujęciu klasycznym i współczesnym.

  • Arnold van Gennep, Obrzędy przejścia [w] red. Leszek Kolankiewicz, Antropologia widowisk, WUW, Warszawa 2005 i nowsze
  • Victor Turner, Proces rytualny = jw.

+ film o rytuałach przejścia

07.12.2013 Antropologia jako sposób badania i rozumienia świata współczesnego

+ podsumowanie zadań badawczych

lub Performance jako sztuka znaczeń

Bruce Kapfere, Performans a strukturalizacja znaczenia i doświadczenia [w] red Victor Turner, Edward Bruner, Antropologia Doświadczenia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011

14.12.2013 Interpretacja kultury

  •  Clifford Geertz, Interpretacja kultu, wybrane eseje, WUJ, Kraków 2005, Rozdz.1

11.01.2014 Badania kultury pierwotnej, a badania współczesne. Dlaczego zbieramy plastikowe nakrętki?

  • Marcin Napiórkowski, Mitologia współczesna, WUW, Warszawa 2013, Rozdział „Świat bez mitów”
  • Wywiad z Marcinem Napiórkowskim do przesłuchania on-line: http://bi.gazeta.pl/im/5/13710/m13710325.mp3

25.01.2014 Zaliczenie ustne

01.02.2014 Zaliczenie ustne c.d. oraz Antropologia edukacji?

  • Postulaty metodologiczne dr Marty Rakoczy: http://kolokulturoznawcze.wordpress.com/tag/antropologia-edukacji/
  • Antropologiczne ujęcie placu zabaw, Marcin Gołąb (plik .pdf przekazany studentom)